Tìm hiểu về đạo đức trong kinh doanh và Marketing

Mặc dù việc theo đuổi trách nhiệm xã hội và đạo đức marketing không gia tăng thành lợi nhuận, nhưng công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với xã hội. Bài viết này sẽ nghiên cứu, hiểu đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của marketing với xã hội, phát triển và thực hiện kế hoạch marketing, đặc điểm của marketing có trách nhiệm xã hội, các vấn đề đạo đức phải đối mặt trong marketing.

HIỂU ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ MARKETING TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Trách nhiệm xã hội là khi tổ chức quan tâm về con người, xã hội và môi trường nơi họ tiến hành kinh doanh. Ở dạng cơ bản nhất, marketing có trách nhiệm xã hội là thực hiện các hành động đạo đức tác động tích cực đến tất cả các bên liên quan của công ty, bao gồm nhân viên, cộng đồng, người tiêu dùng và cổ đông. Trách nhiệm chính của các nhà marketing trong khía cạnh này là truyền đạt các quyết định của tổ chức tác động đến các đối tượng khác nhau mà họ tương tác.
Đạo đức trong marketing là một triết lý tập trung vào sự trung thực, công bằng và trách nhiệm. Mặc dù sai và đúng là chủ quan, một tập hợp các nguyên tắc chung có thể được đưa ra để đảm bảo mục tiêu của công ty có thể đạt được. Nguyên tắc này bao gồm:

Một tiêu chuẩn chung trong truyền thông marketing
Rõ ràng và minh bạch
Quyền riêng tư của người tiêu dùng nên được bảo vệ
Các tiêu chuẩn và quy định của chính phủ phải được các nhà marketing tuân thủ và thực hành.

Hiệp hội Marketing Mỹ đã thiết kế một quy chuẩn đạo đức để điều chỉnh hành động của các nhà marketing. Các giá trị được nêu trong tài liệu đóng vai trò là tiêu chuẩn mà cá nhân đo lường hành động của chính họ và của những người khác bao gồm cả các nhà marketing. Những giá trị này tạo điều kiện áp dụng tốt nhất khi giao dịch kinh doanh và tất cả những người liên quan.

Có 6 giá trị đạo đức mà các nhà marketing ​​sẽ duy trì, và đây là:

Trung thực - Hãy thẳng thắn trong các giao dịch và cung cấp giá trị.
Trách nhiệm - phục vụ nhu cầu của khách hàng thuộc mọi loại, đồng thời là người bảo vệ tốt môi trường.
Công bằng - Cân bằng giữa nhu cầu người mua và người bán trong khi bảo vệ thông tin của người tiêu dùng.
Tôn trọng - Tôn trọng nhân phẩm của tất cả mọi người thông qua những nỗ lực để giao tiếp, hiểu và đáp ứng nhu cầu và đánh giá cao sự đóng góp của người khác.
Minh bạch - Tạo tinh thần cởi mở trong marketing thông qua giao tiếp, phê bình mang tính xây dựng, hành động.
Quốc tịch - Thực hiện tất cả trách nhiệm pháp lý, kinh tế, từ thiện và xã hội cho tất cả các bên liên quan cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.

Quy tắc Đạo đức và Tiêu chuẩn Marketing của Canada
Hiệp hội Marketing Canada cũng có một quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn, đó là một hướng dẫn tự quản lý cho các nhà marketing. Mặc dù các nhà marketing chịu trách nhiệm về marketing của họ, các thành viên phải tuân thủ nguyên tắc. Các nguyên tắc này bao gồm:

Chân thành.
Bảo vệ thông tin cá nhân, được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và tài liệu điện tử (PIPEDA).
Giới hạn chiến dịch bao gồm việc không tham gia vào các hoạt động bóc lột và bảo vệ các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương như trẻ em, thanh thiếu niên, người khuyết tật và người già.
Kết hợp trách nhiệm xã hội và marketing
Các công ty nhận thức được rằng người tiêu dùng hiểu biết. Vì vậy, các công ty nên tạo ra một kế hoạch marketing đạo đức và tích hợp nó vào tất cả các khía cạnh của chiến lược marketing mix của họ.


Nhận xét